joomla visitor
Varför finns Rättvis Demokrati?
Våra politiker har försatt oss kommuninnevånare i en
ytterligare försämrad situation.

Pengarna har använts till hopplösa projekt såsom resor
till Irkutsk och Bryssel (?), till konsulter och chefslöner

på bekostnad av bristande underhåll och försämrad
service och trygghet för såväl yngre som äldre.
GÃran

SUAB avvecklas

Tjänsten som kommunchef avvecklas                                

Företagsklimatet måste förbättras

Äldreombudsman tillsätts

Sänkta avgifter - ökar livskvalitén

Avgifter för sophantering sänks

Skolans verksamhet prioriteras

Minska antalet konsulter

Skolpsykolog tillsätts

Fritid och turism avvecklas

Ungdomsaktiviteter prioriteras

Skolans verksamhet prioriteras

Arbete för alla åldersgrupper

Anställningsformer

Vårdplats nära bostaden

Flera händer i vården och färre med administration

Vårdplats nära bostaden

Projekthysteri

Gratis trygghetslarm

Stoppa invandring


Tjänstemän anställda i kommunen skall bo och skatta i kommunen

Motivering:
Vård och omsorg skall ges större ekonomiska ramar för att bättre vård och fritid skall kunna erbjudas våra äldre.


Åtgärd:
Bemötandet av vårdtagare och anhöriga måste förbättras .
Alla
har rätt att uppleva värdighet och trygghet hela livet

Motivering:
Vi vet att det finns äldre som far illa och inte känner den
trygghet och förståelse de har rätt till. Att äldre inte kan få en vårdplats nära anhöriga anser vi strider mot alla etiska och moraliska värderingar.
Kommunen måste ta sitt ansvar och se till att bostäder
finns tillgängliga för de som vill flytta in till tätorterna

Åtgärd:
Vårdtagares och anhörigas önskemål ska tillgodoses så långt det är möjligt.
Att
bo tillsammans hela livet är en självklarhet.

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top