joomla visitor

Motivering:
Strömsunds
kommun har mindre än 12 000 invånare.
Trots
detta är administrationen fortfarande för stor.

 

Åtgärd:
Rättvis Demokrati kommer att arbeta för att ta fram en plan för omorganisation

 

Rättvis Demokrati 10 år

Detta ägde rum på Folkets Hus i Strömsund  där vi bokat oasen vars väggar beklätts med tidningsurklipp från starten 2006 till idag där påhoppen och svek från de övriga partierna var huvudtema.

Samtliga medlemmar har fått personlig inbjudan och med den marknadsföring som föregicks kunde man bland besökarna se en del nya ansikten.

Ett bildspel med de viktigaste händelserna kunde beskådas hela dagen från kl. 12 till kl. 16. 

Underhållning av Ranco Antonios och Tjärnmyrbergarn var uppskattade inslag.

Partiet bjöd besökarna på "snittar" med olika röror som pålägg samt kaffebröd till kaffe och läsk.

Vi kunde konstatera att mötet var välbesökt och kan med stolthet konstatera att

Rättvis Demokrati sannolikt är det enda parti som genomfört något liknande för medlemmar och intresserade.

               STADGAR
               för den ideella föreningen Rättvis Demokrati med säte i Strömsund, Strömsunds kommun.

               Föreningen bildades den 17 februari 2005

 

              RÄTTVIS DEMOKRATI`S VERKSAMHET OCH MÅLSÄTTNING
             Utöva politisk verksamhet i Strömsunds kommun.

             Deltaga i val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och utifrån valresultat utse ledamöter i nämnder och styrelser.
             Agera och verka för en positiv utveckling i hela Strömsunds kommun                  

            Allmänna bestämmelser
            § 
1    Föreningens beslutande organ är Årsmöte, extra Årsmöte och Styrelsen

            § 2    Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december
            § 3    Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören i föreningen
                     Bank och Postärenden tecknas av ordföranden och kassören var för sig
           §  4    För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antal avgivna röster.
           §  5    För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
                     Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna användas till F
rämjande Av ungdomsverksamhet i Strömsunds Kommun

                     FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 •            §  6    Medlemskap är öppet för kommuninvånare och fastighetsägare i Strömsunds kommun. 
                       Medlemmar skall årligen betala en medlemsavgift som fastställs av årsmötet           
             §  7    Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till Styrelsenoch anses därmed omedelbart ha
                       lämnat föreningen.
                       Medlem som inte betalt för medlemsavgift för de senaste två åren avförs från medlemsregistret           
             §  8    Medlem får uteslutas ur föreningen om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet och målsättningar eller uppenbarligen
                       skadat föreningens intressen.                   
                       Beslut om uteslutning fattas i samråd med föreningens styrelse och medlemsmötet

                    
                     ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE
             
          §  9     Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj mån
ad på tid och plats som styrelsen bestämmer.                   
                     Styrelsen skall kalla till årsmöte genom kungörelse i lokala annonsblad eller 
ortspressen två veckor före årsmötet.
                     Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet
                     I 
kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
         § 10     Medlemmar och Styrelse får lämna motioner eller andra förslag att behandlas på årsmötet.  
                     Motioner och förslag från medlem kan ställas direkt vid årsmötet.
         § 11     Föreningsmedlemmar som personligen deltar på årsmötet har rösträtt på mötet            
         § 12     Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
                     närvarande på mötet. Beslut tas med enkel majoritet i alla ärenden som inte enligt 
                    stadgarna kräver annan majoritet
        § 13     Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen.
        § 14     Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

  •               1.   Fastställande av röstlängd för möte
                  2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet

                  3.    Val av två protokolljusterare och rösträknare
                  4..   Godkännande av kallelsen till mötet
                  5.    Fastställande av föredragningslista
                  6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret                    
                         b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
                  7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
                         verksamhets och räkenskapsåret
                  8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
                  9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
                10.    Fastställande av medlemsavgifter
                11.    Behandling av motioner och förslag från medlemmar samt förslag från styrelsen
                12.    Fastställande av antal styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret
                13.   Val av ordförande för en tid av ett år 
                14.   Val av cirka hälften av styrelseledamöterna för en tid av två samt eventuellt fyllnadsval 

             15    Val av två revisorer och en ersättare för en tid av ett år

  •          16    al av ordförande och maximalt fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

             17    Övriga frågor

 •               VALBEREDNINGEN         
       § 16        Valberedningen skall bestå av ordförande och maximalt fyra övriga ledamöter valda av årsmötet.
                       Valberedningens förslag till val vid årsmöten skall finns tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före årsmötet
                       tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

                   
                       REVISION
     
    § 17.       Årsmötet skall välja två revisorer och en ersättare. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,
                       årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
                       Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och
                       räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet

                 
                       STYRELSEN
        § 18        Styrelsen skall bestå av minst 7 och högst 13 ledamöter.
                       Ordförande väljs för en tid av ett år medan styrelseledamöterna väljs för en tid av två är fördelade så att cirka hälften av ledamöternas
                       mandattider löper ut vid olika årsmöten.
                       Inga ersättare skall utses. Årsmötet besluter på varje årsmöte vilket antal som skall väljas.
                       Avgår ledamot under mandatperioden sker inget fyllnadsval om kvarvarande antal styrelseledamöter är minst 7 personer.
                       Årsmötet väljer ordförande och styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör
        § 
  19        När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter
        § 20        Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller att minst halva antalet ledamöter har begärt det.
                       Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

                       I brådskande fall får ordföranden besluta att ärenden skall avgöras genom dataomröstning eller telefonsammanträde.
                        Alla styrelsebeslut skall protokollföras. Protokoll skall justeras av ordförande och en särskild utsedd protokolljusterare.
                       Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
 •   § 21        Styrelsen får utse utskott, kommitté, eller annat organ och överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden.
                       Beslutanderätt i enskilda ärenden kan även delegeras till styrelseledamot eller anställd.

           
                      TVIST
        § 22        Tvist mellan medlem och föreningen skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande

Under hela mandatperioden har vi från RD oförtrutet fört fram Förskola, Skola, Vård och Omsorg som är beslutade av partiet och finns med på vårt valmanifest medan de styrande har prioriterat invandring, projekt, tillsatt nya tjänstemän som går deras ärenden.  Detta har inte visat några resultat. Istället för att förstärka inom vård och omsorg har man kapat bort tjänster. Detta är ett svek av de vallöften som man redovisade i förra valet. Den styrande majoriteten med S, C, M och V samt miljöpartiet har under tre års tid fryst ut både RD och SD.

Centern får medel från Kommunen för att bedriva opposition. C och M inbjuder inte RD och SD utan genomför möten endast med C och M. Från vårt håll kommer vi att fortsätta föra riktig oppositionspolitik samt sanningar resten av mandatperioden samt aktivt visa oss ute. 

 

 

 Partiet har bjudit in 
Professor 
Yngve Gustafsson

Professor Senior vid Institutionen för 
samhällsmedicin och rehabilitering

Avdelningschef Geriatrik*
*/Geriatrik = Läran om åldrandets 
sjukdomar och behandling
163176 yngve gustafson liten

ÖPPET MÖTE - FRI ENTRÉ

Minst 200 personer kom till våra möten i
Hoting och Strömsund för att lyssna på
intressant föreläsning av
Professor Yngve Gustafsson.
En intressant beskrivning hur en
åldrande kropp förändras
trollband alla besökarna.
Professor Gustafsson har tidigare
varit verksam läkare i Hoting. 


 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Denna bro ersatte den färjetrafik som funnits över sundet sedan 1600-talet.
Den invigdes den 27 september 1956 och den var då den första större moderna snedkabelbron i världen
Spännvidden är 182 m, och totallängden 332 m.

Bron

 


Så har vi det!


Vi bor i ett underbart land och i ett vackert landskap med fantastiska
möjligheter till ett rikt friluftsliv men som  åderlåtits på ar
betstillfällen,arbetskraft, kunskap och skatteintäkter. 

Detta för med sig att standarden för oss som vill bo kvar
har försämrats mera och fortare än nödvändigt. 
Med den styrning som kommunen haft har allt för mycket focus 
legat på att vara den perfekta kommunen utåt sett
den perfekta kommunen utåt sett medan 
man inte tagit hänsyn till de lokala aspekterna

              


Så vill vi ha det!

För att det skall vara möjligt att behålla standard och bekvämlighet,trots att vi blivit färre, krävs att befintliga medel inte slösas på hopplösa projekt och osannolika sammanslagningar som
bara kostat pengar.

Vi vill satsa mera på lokal nivå.
Med den storlek på 
kommun vi bor i finns det all anledning  
att vara rädd om
vår miljö och standard.

Istället för att satsa på projekt
utanför kommunen vill vi istället värna om vår egen kommun - hela kommunen. 

                                                                                                                                             

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top