joomla visitor

               STADGAR
               för den ideella föreningen Rättvis Demokrati med säte i Strömsund, Strömsunds kommun.

               Föreningen bildades den 17 februari 2005

 

              RÄTTVIS DEMOKRATI`S VERKSAMHET OCH MÅLSÄTTNING
             Utöva politisk verksamhet i Strömsunds kommun.

             Deltaga i val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och utifrån valresultat utse ledamöter i nämnder och styrelser.
             Agera och verka för en positiv utveckling i hela Strömsunds kommun                  

            Allmänna bestämmelser
            § 
1    Föreningens beslutande organ är Årsmöte, extra Årsmöte och Styrelsen

            § 2    Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december
            § 3    Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören i föreningen
                     Bank och Postärenden tecknas av ordföranden och kassören var för sig
           §  4    För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antal avgivna röster.
           §  5    För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
                     Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna användas till F
rämjande Av ungdomsverksamhet i Strömsunds Kommun

                     FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 •            §  6    Medlemskap är öppet för kommuninvånare och fastighetsägare i Strömsunds kommun. 
                       Medlemmar skall årligen betala en medlemsavgift som fastställs av årsmötet           
             §  7    Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till Styrelsenoch anses därmed omedelbart ha
                       lämnat föreningen.
                       Medlem som inte betalt för medlemsavgift för de senaste två åren avförs från medlemsregistret           
             §  8    Medlem får uteslutas ur föreningen om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet och målsättningar eller uppenbarligen
                       skadat föreningens intressen.                   
                       Beslut om uteslutning fattas i samråd med föreningens styrelse och medlemsmötet

                    
                     ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE
             
          §  9     Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj mån
ad på tid och plats som styrelsen bestämmer.                   
                     Styrelsen skall kalla till årsmöte genom kungörelse i lokala annonsblad eller 
ortspressen två veckor före årsmötet.
                     Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet
                     I 
kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
         § 10     Medlemmar och Styrelse får lämna motioner eller andra förslag att behandlas på årsmötet.  
                     Motioner och förslag från medlem kan ställas direkt vid årsmötet.
         § 11     Föreningsmedlemmar som personligen deltar på årsmötet har rösträtt på mötet            
         § 12     Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
                     närvarande på mötet. Beslut tas med enkel majoritet i alla ärenden som inte enligt 
                    stadgarna kräver annan majoritet
        § 13     Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen.
        § 14     Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

  •               1.   Fastställande av röstlängd för möte
                  2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet

                  3.    Val av två protokolljusterare och rösträknare
                  4..   Godkännande av kallelsen till mötet
                  5.    Fastställande av föredragningslista
                  6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret                    
                         b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
                  7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
                         verksamhets och räkenskapsåret
                  8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
                  9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
                10.    Fastställande av medlemsavgifter
                11.    Behandling av motioner och förslag från medlemmar samt förslag från styrelsen
                12.    Fastställande av antal styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret
                13.   Val av ordförande för en tid av ett år 
                14.   Val av cirka hälften av styrelseledamöterna för en tid av två samt eventuellt fyllnadsval 

             15    Val av två revisorer och en ersättare för en tid av ett år

  •          16    al av ordförande och maximalt fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

             17    Övriga frågor

 •               VALBEREDNINGEN         
       § 16        Valberedningen skall bestå av ordförande och maximalt fyra övriga ledamöter valda av årsmötet.
                       Valberedningens förslag till val vid årsmöten skall finns tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före årsmötet
                       tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

                   
                       REVISION
     
    § 17.       Årsmötet skall välja två revisorer och en ersättare. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,
                       årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
                       Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och
                       räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet

                 
                       STYRELSEN
        § 18        Styrelsen skall bestå av minst 7 och högst 13 ledamöter.
                       Ordförande väljs för en tid av ett år medan styrelseledamöterna väljs för en tid av två är fördelade så att cirka hälften av ledamöternas
                       mandattider löper ut vid olika årsmöten.
                       Inga ersättare skall utses. Årsmötet besluter på varje årsmöte vilket antal som skall väljas.
                       Avgår ledamot under mandatperioden sker inget fyllnadsval om kvarvarande antal styrelseledamöter är minst 7 personer.
                       Årsmötet väljer ordförande och styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör
        § 
  19        När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter
        § 20        Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller att minst halva antalet ledamöter har begärt det.
                       Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

                       I brådskande fall får ordföranden besluta att ärenden skall avgöras genom dataomröstning eller telefonsammanträde.
                        Alla styrelsebeslut skall protokollföras. Protokoll skall justeras av ordförande och en särskild utsedd protokolljusterare.
                       Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
 •   § 21        Styrelsen får utse utskott, kommitté, eller annat organ och överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden.
                       Beslutanderätt i enskilda ärenden kan även delegeras till styrelseledamot eller anställd.

           
                      TVIST
        § 22        Tvist mellan medlem och föreningen skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande

Under hela mandatperioden har vi från RD oförtrutet fört fram Förskola, Skola, Vård och Omsorg som är beslutade av partiet och finns med på vårt valmanifest medan de styrande har prioriterat invandring, projekt, tillsatt nya tjänstemän som går deras ärenden.  Detta har inte visat några resultat. Istället för att förstärka inom vård och omsorg har man kapat bort tjänster. Detta är ett svek av de vallöften som man redovisade i förra valet. Den styrande majoriteten med S, C, M och V samt miljöpartiet har under tre års tid fryst ut både RD och SD.

Centern får medel från Kommunen för att bedriva opposition. C och M inbjuder inte RD och SD utan genomför möten endast med C och M. Från vårt håll kommer vi att fortsätta föra riktig oppositionspolitik samt sanningar resten av mandatperioden samt aktivt visa oss ute. 

 

Ett omdöme av vår statsminister av Ingrid Jepson 

Riksklanten jubilerar
Sopproten som transsubstantierades till Statsminister fyller 60 år.
Krumeluren som av någon gåtfull, fullständigt outrannsaklig och mysteriös anledning installerats på rikets högsta post.
Riksföreståndaren som kommer att gå till hävderna, som en överdängare i, att till riket importera fasansfulla problem.

En Tjomme, som kommer att lämna efter sig en sagolikt saltad nota, att betalas av i all evighet, för det stackars folk, som begick den djävulska blundern att placera denna sorgliga figur på statsministertaburetten.
En marionett och nickedocka, eller i bästa fall sömngångare, ständigt framsluddrande ordramsor, vars uttolkning kan driva vem som helst till absolut vansinne.
Varför har just detta rike drabbats av denna ångestframkallande mardrömsskepnad?
Denna urblåsta lismare och ledare för den ”humanitära stormakten” som skränade ”Mitt Europa bygger inte murar”, utan att bry sig ett skvatt om vad floskeln kunde få för konsekvenser.
En statsman försedd med en ”godhet” som Europa aldrig sett maken till.
En amatörpolitiker, så upplyft och bergtagen av OK-mobbens överstepräster att tankeförmågan och omdömet har reducerats till i det närmaste noll.
Träskallen, som sprang rakt in i väggen och sedan halvt medvetslös kläckte ur sig: ”Sverige har varit naiva”.

Stefan Löfven är med sin närmast obefintliga utbildning, sin obildning, klena begåvning och exceptionellt låga intellektuella kapacitet ingenting annat än en katastrof för Svea rike.
En stabbig, struttande, sällsynt oskön figur, som är i total avsaknad av handlingskraft.
En statsminister, som är själva sinnebilden för en sopa och odugling.

Löfven ´s ledarskap är obefintligt.
I Sverige finns tyvärr ingen författningsdomstol. Som kan pröva en ministers ansvar.
Långt mindre någon sådan, som kan utkräva politiskt ansvar.
Det kan Stefan Löfven vara tacksam för.

Sveriges svårartade problem har vuxit långt över huvudet på den man som är landets ledare.
Det är för bedrövligt, men Stefan Löfven är gravt malplacerad på den post han innehar.
Han är inte bara okvalificerad utan direkt olämplig för det ämbete han uppbär.
Han vågar inte se att landets systemupplösning har inträtt och att vägen leder mot förödelse och sammanbrott.

Ingrid Jepson

 

Vi har olika namn på att personalen flyr, men ett är då säkert: Strömsunds kommun är inte speciellt rädd om sin personal.

Att alla inte gillar kvällsarbete är nog sant. Men behövdes det att gå till annan verksamhet?

Och sent skall syndaren vakna. Fint att cheferna ska få utbildning, lite sent kan jag tycka. Det har signalerats gång på gång att man går på knäna, inget har hänt. Nu när allt fler säger upp sig, då vaknar du, Karin Näsmark, med flera.

Enkäten du drar in är ju en dråplig historia i sig. Den skickades ut, javisst, men till hur många? Och hur många fick ni tillbaka?

Det sitter dessutom folk i socialnämnden som själva arbetar inom vården, har de fått tunghäfta eller är det så att dessa inte vågar tala? Jag tar gärna en debatt med dig Karin, det skulle vara mycket intressant.

Vad gäller nej till skattehöjningar så vet du mycket väl att vi är tillräckligt högt beskattade i denna

kommun. Och har det satsat något av miljonerna på vård-omsorg?

Vad andra kommuner har eller inte är totalt ointressant, förstår inte att du ens tar upp det. Det är inte bara i vår kommun som sossarna har förstört för medborgarna, titta på Sollefteå som la ner BB. Där blir det nog annat styre efter valet 2018. Vad ska du hitta på efter valet?

 Anne-Christine Östman

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top