joomla visitor

               STADGAR
               för den ideella föreningen Rättvis Demokrati med säte i Strömsund, Strömsunds kommun.

               Föreningen bildades den 17 februari 2005

 

              RÄTTVIS DEMOKRATI`S VERKSAMHET OCH MÅLSÄTTNING
             Utöva politisk verksamhet i Strömsunds kommun.

             Deltaga i val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och utifrån valresultat utse ledamöter i nämnder och styrelser.
             Agera och verka för en positiv utveckling i hela Strömsunds kommun                  

            Allmänna bestämmelser
            § 
1    Föreningens beslutande organ är Årsmöte, extra Årsmöte och Styrelsen

            § 2    Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december
            § 3    Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören i föreningen
                     Bank och Postärenden tecknas av ordföranden och kassören var för sig
           §  4    För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antal avgivna röster.
           §  5    För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
                     Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna användas till F
rämjande Av ungdomsverksamhet i Strömsunds Kommun

                     FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 •            §  6    Medlemskap är öppet för kommuninvånare och fastighetsägare i Strömsunds kommun. 
                       Medlemmar skall årligen betala en medlemsavgift som fastställs av årsmötet           
             §  7    Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till Styrelsenoch anses därmed omedelbart ha
                       lämnat föreningen.
                       Medlem som inte betalt för medlemsavgift för de senaste två åren avförs från medlemsregistret           
             §  8    Medlem får uteslutas ur föreningen om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet och målsättningar eller uppenbarligen
                       skadat föreningens intressen.                   
                       Beslut om uteslutning fattas i samråd med föreningens styrelse och medlemsmötet

                    
                     ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE
             
          §  9     Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj mån
ad på tid och plats som styrelsen bestämmer.                   
                     Styrelsen skall kalla till årsmöte genom kungörelse i lokala annonsblad eller 
ortspressen två veckor före årsmötet.
                     Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet
                     I 
kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
         § 10     Medlemmar och Styrelse får lämna motioner eller andra förslag att behandlas på årsmötet.  
                     Motioner och förslag från medlem kan ställas direkt vid årsmötet.
         § 11     Föreningsmedlemmar som personligen deltar på årsmötet har rösträtt på mötet            
         § 12     Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
                     närvarande på mötet. Beslut tas med enkel majoritet i alla ärenden som inte enligt 
                    stadgarna kräver annan majoritet
        § 13     Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen.
        § 14     Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

  •               1.   Fastställande av röstlängd för möte
                  2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet

                  3.    Val av två protokolljusterare och rösträknare
                  4..   Godkännande av kallelsen till mötet
                  5.    Fastställande av föredragningslista
                  6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret                    
                         b) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
                  7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
                         verksamhets och räkenskapsåret
                  8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
                  9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
                10.    Fastställande av medlemsavgifter
                11.    Behandling av motioner och förslag från medlemmar samt förslag från styrelsen
                12.    Fastställande av antal styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret
                13.   Val av ordförande för en tid av ett år 
                14.   Val av cirka hälften av styrelseledamöterna för en tid av två samt eventuellt fyllnadsval 

             15    Val av två revisorer och en ersättare för en tid av ett år

  •          16    al av ordförande och maximalt fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år

             17    Övriga frågor

 •               VALBEREDNINGEN         
       § 16        Valberedningen skall bestå av ordförande och maximalt fyra övriga ledamöter valda av årsmötet.
                       Valberedningens förslag till val vid årsmöten skall finns tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före årsmötet
                       tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

                   
                       REVISION
     
    § 17.       Årsmötet skall välja två revisorer och en ersättare. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,
                       årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
                       Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och
                       räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet

                 
                       STYRELSEN
        § 18        Styrelsen skall bestå av minst 7 och högst 13 ledamöter.
                       Ordförande väljs för en tid av ett år medan styrelseledamöterna väljs för en tid av två är fördelade så att cirka hälften av ledamöternas
                       mandattider löper ut vid olika årsmöten.
                       Inga ersättare skall utses. Årsmötet besluter på varje årsmöte vilket antal som skall väljas.
                       Avgår ledamot under mandatperioden sker inget fyllnadsval om kvarvarande antal styrelseledamöter är minst 7 personer.
                       Årsmötet väljer ordförande och styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör
        § 
  19        När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter
        § 20        Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller att minst halva antalet ledamöter har begärt det.
                       Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

                       I brådskande fall får ordföranden besluta att ärenden skall avgöras genom dataomröstning eller telefonsammanträde.
                        Alla styrelsebeslut skall protokollföras. Protokoll skall justeras av ordförande och en särskild utsedd protokolljusterare.
                       Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
 •   § 21        Styrelsen får utse utskott, kommitté, eller annat organ och överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden.
                       Beslutanderätt i enskilda ärenden kan även delegeras till styrelseledamot eller anställd.

           
                      TVIST
        § 22        Tvist mellan medlem och föreningen skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande

Cookies

 

 

Copyright©TimeReg Nordic
2015
 
Go to top