STADGAR
               för den ideella föreningen Rättvis Demokrati med säte i Strömsund, Strömsunds kommun.

               Föreningen bildades den 17 februari 2005

 

              RÄTTVIS DEMOKRATI`S VERKSAMHET OCH MÅLSÄTTNING
             Utöva politisk verksamhet i Strömsunds kommun.

             Deltaga i val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige och utifrån valresultat utse ledamöter i nämnder och styrelser.
             Agera och verka för en positiv utveckling i hela Strömsunds kommun                  

            Allmänna bestämmelser
            § 
1    Föreningens beslutande organ är Årsmöte, extra Årsmöte och Styrelsen

            § 2    Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december
            § 3    Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören i föreningen
                     Bank och Postärenden tecknas av ordföranden och kassören var för sig
           §  4    För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antal avgivna röster.
           §  5    För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
                     Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna användas till F
rämjande Av ungdomsverksamhet i Strömsunds Kommun

                     FÖRENINGENS MEDLEMMAR

                    
                     ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE
             
          §  9     Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj mån
ad på tid och plats som styrelsen bestämmer.                   
                     Styrelsen skall kalla till årsmöte genom kungörelse i lokala annonsblad eller 
ortspressen två veckor före årsmötet.
                     Årsmöteshandlingar skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet
                     I 
kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
         § 10     Medlemmar och Styrelse får lämna motioner eller andra förslag att behandlas på årsmötet.  
                     Motioner och förslag från medlem kan ställas direkt vid årsmötet.
         § 11     Föreningsmedlemmar som personligen deltar på årsmötet har rösträtt på mötet            
         § 12     Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
                     närvarande på mötet. Beslut tas med enkel majoritet i alla ärenden som inte enligt 
                    stadgarna kräver annan majoritet
        § 13     Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen.
        § 14     Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

             15    Val av två revisorer och en ersättare för en tid av ett år

             17    Övriga frågor